Саморазливен бетон_BF 855

Саморазливен бетон_BF 855

BF 855 е поликарбоксилатен суперпластификатор преднаначен за бетони изискващи запазване на консистенцията при високи външни температури, като осигурява високи ранни якости на бетона. В следствие на намаленото съотношение в/ц, якостта на натиск се увеличава значително. С добавянето на BF 855 се постига по-добра обработваемост и по-лесно отливане, без да се намалява съотношението в/ц. Втвърденият бетон има по-високи якости, по-добра водоплътност и гладка повърхност. Използва се при производството на:

 

  • Транспортен бетон
  • Водоплътен бетон
  • Самоуплътняващ се бетон

 

Технически характеристики съгласно  EN 934-2 стандарт

 

Свойства     Стойности с допустими отклонения
Вид кафеникава течност
Плътност, 20°C (1,06 ± 0,03) кг/дм3
pH 6 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди

 

Действие

Чрез абсорбция върху циментовите частици и електростатично и пространствено колоидно разделяне, се осигуряват високо водонамаление на направната вода, понижено съсъхване и пълзене на бетона както и силен ефект на самоуплътняване подходящ за производство на самоуплътняващ се бетон.

 

Дозировка

Дозировка: 0,2 – 2,0 % от теглото на цимента (0,2 до 2,0 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и желаната консистенция.

 

Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

 

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка слънчева светлина.

 

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на BF 855: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles