Пластификатор за бетон

Пластификатор за бетон

BG 2002 е суперпластификатор преднаначен за общо подобряване качествата на бетона. В следствие на намаленото съотношение в/ц, якостта на натиск се увеличава значително. С добавянето на BG 2002 се постига по-добра и по-дълга обработваемост и по-лесно отливане, без да се намалява съотношението в/ц., особенно подходят за работа при високи външни температури. Втвърденият бетон има високи ранни и крайни якости, по-добра водоплътност, гладка повърхност и добър външен вид . Използва се при производството на:

 

  • Транспортен бетон
  • Водоплътен бетон
  • Самоуплътняващ се бетон

 

Технически характеристики съгласно  EN 934-2 стандарт

 

Свойства     Стойности с допустими отклонения
Вид кафеникава течност
Плътност, 20°C (1,04 ± 0,02) кг/дм3
pH 6 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди

 

Действие

Чрез абсорбция върху циментовите частици и електростатично и пространствено колоидно разделяне, се осигуряват високо водонамаление на направната вода, понижено съсъхване и пълзене на бетона както и силен ефект на самоуплътняване подходящ за производство на самоуплътняващ се бетон.

 

Дозировка

Дозировка: 0,5 – 2,0 % от теглото на цимента (0,5 до 2,0 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и желаната консистенция.

 

Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

 

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка слънчева светлина.

 

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на BG 2002: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles