Добавки за бетон

Добавки за бетон

BF 65
Суперпластификатор, EN 934-2 Т 3.1, 3.2
Употреба
BF 65 е поликарбоксилатен суперпластификатор преднаначен за общо подобряване качествата на бетона. В
следствие на намаленото съотношение в/ц, якостта на натиск се увеличава значително. С добавянето на BF 65
се постига по-добра обработваемост и по-лесно отливане, без да се намалява съотношението в/ц. Втвърденият
бетон има по-високи якости, по-добра водоплътност и гладка повърхност. Използва се при производството на:
• Транспортен бетон
• Водоплътен бетон
• Самоуплътняващ се бетон
Технически характеристики съгласно EN 934-2 стандарт
Свойства Стойности с допустими отклонения
Вид кафеникава течност
Плътност, 20°C (1,06 ± 0,03) кг/дм3
pH 6 ± 1
Съдържание на водоразтворими
хлориди (Cl-)
Не съдържа хлориди
Действие
Чрез абсорбция върху циментовите частици и електростатично и пространствено колоидно разделяне, се
осигуряват високо водонамаление на направната вода, понижено съсъхване и пълзене на бетона както и силен
ефект на самоуплътняване подходящ за производство на самоуплътняващ се бетон.
Дозировка
Дозировка: 0,2 – 2,0 % от теглото на цимента (0,2 до 2,0 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и
желаната консистенция.
Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.
Съхранение
При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка
слънчева светлина.
Предпазни мерки
Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на BF 65: S20/21 По време на
работа да не се яде, пие и пуши.
Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да
сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в
зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles