Водоредуцираща добавка за бетон

Водоредуцираща добавка за бетон

BF 75 е  поликарбоксилатен суперпластификатор преднаначен за производство на високоякостни бетони с високи начални якости, специално за производството на готови бетонови елементи, изискващи високи ранни якости. Съчетава изключително високо водонамаление, висока обработваемост и в същото време оптимална кохезия с отлично самоуплътняващо поведение на бетоновата смес. Използва се при производството на:

 

  • Готови бетонови елементи
  • Самоуплътняващ се бетон
  • Пренапрегнати конструкции

 

Технически характеристики съгласно  EN 934-2 стандарт

 

Свойства     Стойности с допустими отклонения
Вид кафеникава течност
Плътност, 20°C (1,06 ± 0,03) кг/дм3
pH 6 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди

 

Действие

Чрез абсорбция върху циментовите частици и електростатично и пространствено колоидно разделяне, се осигуряват високо водонамаление на направната вода, понижено съсъхване и пълзене на бетона както и силен ефект на самоуплътняване подходящ за производство на самоуплътняващ се бетон.

 

Дозировка

Дозировка: 0,2 – 1,5 % от теглото на цимента (0,2 до 1,5 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и желаната консистенция.

 

Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

 

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка слънчева светлина.

 

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на BF 75: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles