Видим бетон

Видим бетон

BF 651

Суперпластификатор,  EN 934-2 Т 3.1, 3.2

 

BF 651 е поликарбоксилатен суперпластификатор преднаначен за производството на високоякостни видими бетони.  С добавянето на BF 651 се постига по-добри декоративни и физико-механични показатели на втвърденият бетон. Поджодящ е за производството на:

  • Видим бетон
  • Водоплътен бетон
  • Самоуплътняващ се бетон

 

Технически характеристики съгласно  EN 934-2 стандарт

 

Свойства     Стойности с допустими отклонения
Вид кафеникава течност
Плътност, 20°C (1,07 ± 0,02) кг/дм3
pH 6 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди

 

Действие

Чрез абсорбция върху циментовите частици и електростатично и пространствено колоидно разделяне, се осигуряват високо водонамаление на направната вода, понижено съсъхване и пълзене на бетона както и силен ефект на самоуплътняване подходящ за производство на самоуплътняващ се бетон.

 

Дозировка

Дозировка: 0,2 – 2,0 % от теглото на цимента (0,2 до 2,0 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и желаната консистенция.

 

Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

 

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка слънчева светлина.

 

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на BF 651: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles